Методическая неделя открытых уроков с 11 по 23 октября 2021 года проходила на кафедре «Дошкольное и начальное образование»

С 11 по 23 октября 2021 г. на педагогическом факультете Западно - Казахстанского университета имени М.Утемисова 2 недели проходили открытые занятия преподавателей 4 кафедр: дошкольного и начального образования, физического воспитания, педагогики и психологии, теории и методики физического воспитания.

Преподаватели кафедры «Дошкольное и начальное образование» активно участвовали в методической неделе:

11.10.2021 г. старший преподаватель кафедры Мусагалиева Г.Б. по дисциплине «Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы» провела открытое практическое занятие «Сурет салу. Пейзаж».

12.10.2021 г. преподавателем кафедры Тлепбергеновой Г.Е. по дисциплине «Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы» была организована и проведена открытая лекция «Өнер, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну». 

13.10.2021 г. преподавателем Ерболат Б.Е. по дисциплине «Мектепке дейінгі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» была проведена открытая лекция «Ұжым. Ұжым даму жолдары»; преподавателем Нәбиевой Ж.Ж. по дисциплине «Кәсіби көшбасшылық негіздері» была организована открытая лекция «Көшбасшының тұлғасы»; старший преподаватель Маденова Л.М. по дисциплине «Инклюзивті білім беру» провела открытое практическое занятие «Мүмкіндігі шектелген тұлғалардың білім беру интеграциясы мен әлеуметтік бейімделу мәселелері мен перспективалары».        

14.10.2021 г. к.п.н., доцент Казетова А.Х. по дисциплине «Жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесі» провела открытый семинар «Қалыптастыстырушылық бағалау мазмұны»; преподаватель Мақсотова Т.Т. по дисциплине «Психология» провела открытый семинар «Эмоциялар және эмоционалдық интеллект»; преподаватель Тапаева Ж.Т. по предмету «Кәсіби бағытталған шетел тілі» организовала и провела открытый семинар «Ағылшын тіліндегі етістіктің шақтары»; к.п.н., доцент Хасанова И.У. по дисциплине «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі» провела открытый семинар «Қазақ тілі пәнін оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер»; старший преподаватель Абугалиева Г.С. по предмету «Методика преподавания русского языка в начальной школе» провела открытое практическое занятие «Планирование современного урока».

15.10.2021 г. старший преподаватель Арыстангалиева В.Т. по дисциплине «Мектепке дейінгі ұйымдағы әдіскер жұмысы» провела открытое практическое занятие «Балабақшада педагогикалық кеңесті ұйымдастырудың түрлері, формалары және әдістері»; преподаватель Панищева О.А. по дисциплине «Технологии критериального оценивания» провела открытый семинар «Построение содержания начального образования».

19.10.2021 г. преподаватель Муканова А.Д. по дисциплине «Мектепке дейінгі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» провела открытую лекцию «Оқушылардың ұжымдық шығармашылық іс әрекетін ұйымдастыру әдістері».      

21.10.2021 г. старший преподаватель Баюканская С.Ф. по дисциплине «Методика научно-педагогического исследования» провела открытый семинар «Организация педагогического исследования»; преподаватель Ақымбек Г.Ш. по дисциплине «Мектеп психологиясы» провела открытый семинар «Жеткіншек жастағы дағдарыс».

Занятия преподавателей прошли на высоком уровне, были интересными и занимательными для студентов.